castellano

Lea Artibai Ikastetxea
Bilatu
  Ongi etorri :: Informazio orokorra :: LAI telebista
: select id,'ejercicio'=datepart(YEAR,fecha),tiposervidor,codigovideo, 'fecha'=convert(varchar(10),fecha,111),'titulo'=titulo_EU,'resumen'=resumen_EU from www_videos where host='www' and publicar_EU='S' and convert(varchar(10),fechapubini,111)+' 00:00'<=getdate() and convert(varchar(10),fechapubfin,111)+' 23:59'>=getdate() order by fecha desc